35 Nama Shahabiyah (Sahabat Nabi Perempuan) yang Cocok Untuk Nama Bayi

Sahabat Nabi Perempuan atau dalam bahasa Arab Shahabiyah adalah wanita-wanita terhebat dan agung pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang merupakan generasi terbaik sepanjang sejarah peradaban Islam. Mereka sarat dengan taqwa, karena senantiasa terpupuk dengan Al Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya itu, pengorbanan dan kegigihan dalam membela akidahnya, mengorbankan segala yang dimiliki untuk kepentingan Islam.Tak sedikit dari mereka rela meyerahkan jiwa demi tegaknya agama Islam.

35 Nama Shahabiyah (Sahabat Nabi Perempuan) yang Cocok Untuk Nama Bayi

Berikut ini nama-nama sahabat nabi perempuan yang cocok untuk dijadikan nama bayi islami.

 1. Khadijah Binti Khuwailid ra
 2. Saudah Binti Zam'ah ra
 3. Aisyah Binti Abu Bakar ra
 4. Hafshah Binti Umar ra
 5. Zainab Binti Khuzaimah ra
 6. Hindun binti Hudzaifa (Ummu Salamah) ra
 7. Zainab Binti Jahsy ra
 8. Juwairiyah Binti Al-Harits ra
 9. Ramlah Binti Abu Sufyan ra
 10. Shafiyyah Binti Huyay ra
 11. Maimunah Binti Al-Harits ra
 12. Fatimah Binti Rasulullah ra
 13. Halimah As-Sa'diyah ra
 14. Ummu Aiman ra
 15. Fatimah Binti Asad ra
 16. Ummu Sulaim ra
 17. Ummu Hisyam Binti Haritsah ra
 18. Ummu Umarah ra
 19. Asma' Binti Abu Bakar ra
 20. Ummu Haram Binti Milhan ra
 21. Kabsyah Binti Rafi' ra
 22. Sumayyah Binti Khabath ra
 23. Ummu Waraqah Binti Al Harits ra
 24. Shafiyyah Binti Abdul Muththalib ra
 25. Atikah Binti Zaid ra
 26. Asma' Binti Umais ra
 27. Ummu Syuraik ra
 28. Umamah Binti Abul Ash ra
 29. Ar Rubai' Binti Mu'awwidz ra
 30. Ummu Fadhl Lubabah Binti Al Harits ra
 31. Al-Khansa ra
 32. Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyyah ra
 33. Ummu Kultsum Binti 'Uqbah ra
 34. Ummul Mundzir Binti Qais ra
 35. Hindun Binti 'utbah ra